Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 8 Nataliya Goncharova 227 37 3 267
2 4 Irina Koroleva 67 54 5 126
3 18 Kseniia Ilchenko 70 18 7 95
4 1 Yana Shcherban 67 8 9 84
5 14 Irina Fetisova 38 36 5 79
6 15 Tatyana Kosheleva 56 14 5 75
7 17 Natalia Malykh 23 3 2 28
8 20 Anastasia Shlyakhovaya 14 10 2 26
9 6 Daria Malygina 19 2 2 23
10 10 Ekaterina Kosianenko 2 3 9 14
11 12 Marina Babeshina 3 2 5 10
12 13 Evgeniya Startseva 2 1 3 6
13 7 Ekaterina Lyubushkina 3 1 1 5
Total for tournament 591 189 58 838
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 8 Nataliya Goncharova 227 57 270 554 40.97
2 1 Yana Shcherban 67 25 128 220
3 3 Elena Ezhova 0 1 0 1
4 4 Irina Koroleva 67 14 56 137
5 6 Daria Malygina 19 5 28 52
6 7 Ekaterina Lyubushkina 3 0 4 7
7 10 Ekaterina Kosianenko 2 0 10 12
8 12 Marina Babeshina 3 1 1 5
9 13 Evgeniya Startseva 2 2 2 6
10 14 Irina Fetisova 38 5 33 76
11 15 Tatyana Kosheleva 56 24 49 129
12 17 Natalia Malykh 23 12 38 73
13 18 Kseniia Ilchenko 70 44 104 218
14 19 Anna Podkopaeva 0 0 2 2
15 20 Anastasia Shlyakhovaya 14 5 4 23
Total for tournament 591 195 729 1515 0.41
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 4 Irina Koroleva 54 59 96 209 1.08
2 8 Nataliya Goncharova 37 31 40 108 0.74
3 14 Irina Fetisova 36 26 69 131 0.72
4 18 Kseniia Ilchenko 18 19 23 60 0.36
5 15 Tatyana Kosheleva 14 23 11 48 0.28
6 20 Anastasia Shlyakhovaya 10 9 23 42 0.20
7 1 Yana Shcherban 8 16 29 53 0.16
8 10 Ekaterina Kosianenko 3 11 21 35 0.06
9 17 Natalia Malykh 3 8 7 18 0.06
10 6 Daria Malygina 2 12 7 21 0.04
11 12 Marina Babeshina 2 3 0 5 0.04
12 7 Ekaterina Lyubushkina 1 8 5 14 0.02
13 13 Evgeniya Startseva 1 6 9 16 0.02
Total for tournament 189 231 340 760 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 1 Yana Shcherban 9 10 123 142 0.18
2 10 Ekaterina Kosianenko 9 10 120 139 0.18
3 18 Kseniia Ilchenko 7 15 138 160 0.14
4 4 Irina Koroleva 5 18 106 129 0.10
5 12 Marina Babeshina 5 5 42 52 0.10
6 14 Irina Fetisova 5 12 120 137 0.10
7 15 Tatyana Kosheleva 5 6 49 60 0.10
8 8 Nataliya Goncharova 3 9 117 129 0.06
9 13 Evgeniya Startseva 3 2 58 63 0.06
10 6 Daria Malygina 2 3 21 26 0.04
11 17 Natalia Malykh 2 0 18 20 0.04
12 20 Anastasia Shlyakhovaya 2 7 41 50 0.04
13 7 Ekaterina Lyubushkina 1 3 12 16 0.02
Total for tournament 58 100 965 1123
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 10 Ekaterina Kosianenko 204 6 647 857 4.08
2 13 Evgeniya Startseva 39 2 206 247 0.78
3 12 Marina Babeshina 11 3 93 107 0.22
4 17 Natalia Malykh 1 0 7 8 0.02
5 19 Anna Podkopaeva 1 2 117 120 0.02
6 1 Yana Shcherban 0 0 17 17
7 3 Elena Ezhova 0 0 14 14
8 4 Irina Koroleva 0 1 17 18
9 6 Daria Malygina 0 0 2 2
10 7 Ekaterina Lyubushkina 0 0 1 1
11 8 Nataliya Goncharova 0 1 18 19
12 14 Irina Fetisova 0 1 17 18
13 15 Tatyana Kosheleva 0 0 10 10
14 18 Kseniia Ilchenko 0 1 15 16
15 20 Anastasia Shlyakhovaya 0 0 8 8
Total for tournament 256 17 1189 1462 0.03
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 19 Anna Podkopaeva 139 107 75 321 2.78
2 10 Ekaterina Kosianenko 61 41 62 164 1.22
3 18 Kseniia Ilchenko 46 42 50 138 0.92
4 8 Nataliya Goncharova 36 38 70 144 0.72
5 15 Tatyana Kosheleva 36 17 27 80 0.72
6 1 Yana Shcherban 29 34 52 115 0.58
7 4 Irina Koroleva 16 18 25 59 0.32
8 13 Evgeniya Startseva 15 10 20 45 0.30
9 3 Elena Ezhova 8 7 9 24 0.16
10 6 Daria Malygina 8 13 0 21 0.16
11 12 Marina Babeshina 8 6 8 22 0.16
12 14 Irina Fetisova 8 11 14 33 0.16
13 17 Natalia Malykh 3 3 2 8 0.06
14 20 Anastasia Shlyakhovaya 2 1 9 12 0.04
15 7 Ekaterina Lyubushkina 1 0 3 4 0.02
Total for tournament 416 348 426 1190 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 19 Anna Podkopaeva 93 11 106 210 39.05
2 18 Kseniia Ilchenko 115 29 210 354 24.29
3 1 Yana Shcherban 92 25 188 305 21.97
4 3 Elena Ezhova 1 2 13 16
5 4 Irina Koroleva 1 0 2 3
6 8 Nataliya Goncharova 6 0 4 10
7 10 Ekaterina Kosianenko 0 0 1 1
8 13 Evgeniya Startseva 0 0 1 1
9 14 Irina Fetisova 1 1 6 8
10 15 Tatyana Kosheleva 9 4 19 32
Total for tournament 318 72 550 940 0.28