Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 2 Ting Zhu 75 11 5 91
2 9 Changning Zhang 72 11 8 91
3 14 Xiangyu Gong 63 11 8 82
4 1 Xinyue Yuan 50 23 5 78
5 8 Chunlei Zeng 48 4 4 56
6 11 Yunli Xu 32 22 1 55
7 4 Xiaotong Liu 41 4 7 52
8 17 Ni Yan 30 20 2 52
9 12 Ruoqi Hui 29 4 3 36
10 3 Fangxu Yang 24 7 3 34
11 13 Xiaoya Zhang 14 6 4 24
12 19 Yanhan Liu 18 4 0 22
13 16 Xia Ding 5 3 7 15
14 5 Jingsi Shen 1 2 4 7
15 10 Di Yao 2 3 2 7
Total for tournament 504 135 63 702
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 1 Xinyue Yuan 50 7 58 115
2 2 Ting Zhu 75 18 91 184
3 3 Fangxu Yang 24 5 23 52
4 4 Xiaotong Liu 41 10 70 121
5 5 Jingsi Shen 1 1 9 11
6 8 Chunlei Zeng 48 15 56 119
7 9 Changning Zhang 72 23 83 178
8 10 Di Yao 2 0 4 6
9 11 Yunli Xu 32 5 17 54
10 12 Ruoqi Hui 29 16 45 90
11 13 Xiaoya Zhang 14 8 21 43
12 14 Xiangyu Gong 63 20 71 154
13 15 Li Lin 0 0 3 3
14 16 Xia Ding 5 1 5 11
15 17 Ni Yan 30 4 29 63
16 19 Yanhan Liu 18 7 36 61
Total for tournament 504 140 621 1265
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 1 Xinyue Yuan 23 33 69 125 0.56
2 11 Yunli Xu 22 16 27 65 0.54
3 17 Ni Yan 20 27 31 78 0.49
4 2 Ting Zhu 11 7 28 46 0.27
5 9 Changning Zhang 11 19 32 62 0.27
6 14 Xiangyu Gong 11 11 18 40 0.27
7 3 Fangxu Yang 7 6 14 27 0.17
8 13 Xiaoya Zhang 6 6 17 29 0.15
9 4 Xiaotong Liu 4 9 8 21 0.10
10 8 Chunlei Zeng 4 7 15 26 0.10
11 12 Ruoqi Hui 4 4 18 26 0.10
12 19 Yanhan Liu 4 3 8 15 0.10
13 10 Di Yao 3 2 8 13 0.07
14 16 Xia Ding 3 13 18 34 0.07
15 5 Jingsi Shen 2 8 18 28 0.05
16 15 Li Lin 0 0 1 1
Total for tournament 135 171 330 636 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 9 Changning Zhang 8 8 71 87 0.20
2 14 Xiangyu Gong 8 8 59 75 0.20
3 4 Xiaotong Liu 7 2 48 57 0.17
4 16 Xia Ding 7 4 67 78 0.17
5 1 Xinyue Yuan 5 8 89 102 0.12
6 2 Ting Zhu 5 7 84 96 0.12
7 5 Jingsi Shen 4 6 41 51 0.10
8 8 Chunlei Zeng 4 6 47 57 0.10
9 13 Xiaoya Zhang 4 1 35 40 0.10
10 3 Fangxu Yang 3 1 32 36 0.07
11 12 Ruoqi Hui 3 4 42 49 0.07
12 10 Di Yao 2 2 15 19 0.05
13 17 Ni Yan 2 10 74 86 0.05
14 11 Yunli Xu 1 5 58 64 0.02
15 19 Yanhan Liu 0 1 27 28
Total for tournament 63 73 789 925
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 5 Jingsi Shen 171 1 300 472 4.17
2 16 Xia Ding 137 3 219 359 3.34
3 10 Di Yao 61 1 73 135 1.49
4 9 Changning Zhang 2 0 14 16 0.05
5 11 Yunli Xu 2 0 13 15 0.05
6 15 Li Lin 2 2 39 43 0.05
7 2 Ting Zhu 1 1 23 25 0.02
8 8 Chunlei Zeng 1 0 11 12 0.02
9 12 Ruoqi Hui 1 0 9 10 0.02
10 14 Xiangyu Gong 1 0 22 23 0.02
11 1 Xinyue Yuan 0 0 22 22
12 3 Fangxu Yang 0 0 3 3
13 4 Xiaotong Liu 0 0 18 18
14 13 Xiaoya Zhang 0 2 9 11
15 17 Ni Yan 0 0 16 16
16 19 Yanhan Liu 0 2 9 11
17 22 Zhan Chen 0 0 16 16
Total for tournament 379 12 816 1207 0.03
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 15 Li Lin 75 65 50 190 1.83
2 9 Changning Zhang 32 26 39 97 0.78
3 2 Ting Zhu 27 26 35 88 0.66
4 12 Ruoqi Hui 22 9 18 49 0.54
5 14 Xiangyu Gong 22 23 33 78 0.54
6 22 Zhan Chen 19 18 15 52 0.46
7 5 Jingsi Shen 18 36 29 83 0.44
8 8 Chunlei Zeng 17 22 27 66 0.41
9 3 Fangxu Yang 16 5 13 34 0.39
10 4 Xiaotong Liu 16 24 23 63 0.39
11 10 Di Yao 12 7 6 25 0.29
12 1 Xinyue Yuan 11 20 15 46 0.27
13 16 Xia Ding 11 21 39 71 0.27
14 17 Ni Yan 9 11 11 31 0.22
15 19 Yanhan Liu 8 12 6 26 0.20
16 11 Yunli Xu 6 6 13 25 0.15
17 13 Xiaoya Zhang 3 8 9 20 0.07
Total for tournament 324 339 381 1044 0.01
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 15 Li Lin 96 15 94 205 39.51
2 9 Changning Zhang 70 14 73 157 35.67
3 1 Xinyue Yuan 0 0 2 2
4 2 Ting Zhu 41 3 27 71
5 3 Fangxu Yang 9 1 7 17
6 4 Xiaotong Liu 31 2 33 66
7 8 Chunlei Zeng 22 0 18 40
8 11 Yunli Xu 1 1 0 2
9 12 Ruoqi Hui 27 8 34 69
10 14 Xiangyu Gong 9 3 15 27
11 16 Xia Ding 0 1 0 1
12 17 Ni Yan 5 1 1 7
13 19 Yanhan Liu 2 1 8 11
14 22 Zhan Chen 42 5 24 71
Total for tournament 355 55 336 746 0.38