Overview

Statistics of players

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 14 Emiliya Dimitrova 121 10 7 138
2 8 Eva Yaneva 110 16 4 130
3 3 Nasya Dimitrova 43 17 7 67
4 1 Gergana Dimitrova 46 3 6 55
5 10 Viktoriya Grigorova 23 11 10 44
6 5 Miroslava Paskova 33 2 7 42
7 19 Veronika Bezhandolska 8 3 4 15
8 4 Lora Kitipova 7 1 5 13
9 9 Petya Barakova 4 1 6 11
10 11 Mira Todorova 4 3 0 7
11 17 Yuliya Stoyanova 3 3 0 6
12 6 Tsvetelina Zarkova 1 0 0 1
13 16 Elitsa Vasileva Atanasijevic 1 0 0 1
Total for tournament 404 70 56 530
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 14 Emiliya Dimitrova 121 40 139 300 40.33
2 8 Eva Yaneva 110 57 149 316 34.81
3 1 Gergana Dimitrova 46 17 56 119
4 3 Nasya Dimitrova 43 12 40 95
5 4 Lora Kitipova 7 2 3 12
6 5 Miroslava Paskova 33 11 38 82
7 6 Tsvetelina Zarkova 1 0 2 3
8 9 Petya Barakova 4 0 7 11
9 10 Viktoriya Grigorova 23 2 19 44
10 11 Mira Todorova 4 1 6 11
11 13 Mariya Filipova 0 0 1 1
12 16 Elitsa Vasileva Atanasijevic 1 1 3 5
13 17 Yuliya Stoyanova 3 1 1 5
14 19 Veronika Bezhandolska 8 1 4 13
Total for tournament 404 145 468 1017 0.38
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 3 Nasya Dimitrova 17 28 28 73 0.53
2 8 Eva Yaneva 16 13 16 45 0.50
3 10 Viktoriya Grigorova 11 17 19 47 0.34
4 14 Emiliya Dimitrova 10 9 27 46 0.31
5 1 Gergana Dimitrova 3 5 11 19 0.09
6 11 Mira Todorova 3 6 6 15 0.09
7 17 Yuliya Stoyanova 3 0 0 3 0.09
8 19 Veronika Bezhandolska 3 7 9 19 0.09
9 5 Miroslava Paskova 2 11 12 25 0.06
10 4 Lora Kitipova 1 8 7 16 0.03
11 9 Petya Barakova 1 13 14 28 0.03
12 6 Tsvetelina Zarkova 0 1 0 1
Total for tournament 70 118 149 337 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 10 Viktoriya Grigorova 10 12 68 90 0.31
2 3 Nasya Dimitrova 7 9 72 88 0.22
3 5 Miroslava Paskova 7 1 71 79 0.22
4 14 Emiliya Dimitrova 7 11 98 116 0.22
5 1 Gergana Dimitrova 6 11 70 87 0.19
6 9 Petya Barakova 6 9 74 89 0.19
7 4 Lora Kitipova 5 4 21 30 0.16
8 8 Eva Yaneva 4 15 74 93 0.13
9 19 Veronika Bezhandolska 4 3 24 31 0.13
10 6 Tsvetelina Zarkova 0 0 3 3
11 11 Mira Todorova 0 3 9 12
12 17 Yuliya Stoyanova 0 0 6 6
Total for tournament 56 78 590 724
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 9 Petya Barakova 91 9 482 582 2.84
2 4 Lora Kitipova 30 4 191 225 0.94
3 13 Mariya Filipova 1 1 45 47 0.03
4 1 Gergana Dimitrova 0 0 3 3
5 3 Nasya Dimitrova 0 1 12 13
6 5 Miroslava Paskova 0 0 3 3
7 8 Eva Yaneva 0 0 5 5
8 10 Viktoriya Grigorova 0 0 11 11
9 11 Mira Todorova 0 0 2 2
10 14 Emiliya Dimitrova 0 1 5 6
11 17 Yuliya Stoyanova 0 0 2 2
12 19 Veronika Bezhandolska 0 0 1 1
Total for tournament 122 16 762 900 0.02
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 13 Mariya Filipova 88 43 37 168 2.75
2 14 Emiliya Dimitrova 51 16 12 79 1.59
3 8 Eva Yaneva 47 27 21 95 1.47
4 9 Petya Barakova 34 22 25 81 1.06
5 1 Gergana Dimitrova 27 17 6 50 0.84
6 5 Miroslava Paskova 25 12 7 44 0.78
7 4 Lora Kitipova 16 9 0 25 0.50
8 3 Nasya Dimitrova 14 8 5 27 0.44
9 10 Viktoriya Grigorova 7 6 6 19 0.22
10 11 Mira Todorova 1 2 0 3 0.03
11 19 Veronika Bezhandolska 1 5 1 7 0.03
12 17 Yuliya Stoyanova 0 2 1 3
Total for tournament 311 169 121 601 0.02
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 13 Mariya Filipova 87 12 46 145 51.72
2 8 Eva Yaneva 99 11 78 188 46.81
3 1 Gergana Dimitrova 82 18 48 148 43.24
4 4 Lora Kitipova 2 0 1 3
5 5 Miroslava Paskova 52 9 46 107
6 9 Petya Barakova 0 0 2 2
7 10 Viktoriya Grigorova 3 2 3 8
8 14 Emiliya Dimitrova 3 0 3 6
9 16 Elitsa Vasileva Atanasijevic 3 2 1 6
10 19 Veronika Bezhandolska 0 0 1 1
Total for tournament 331 54 229 614 0.47